Direct flights from Guangzhou, Baiyun to Yichang, Yichang Sanxia Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Guangzhou, Baiyun to Yichang, Yichang Sanxia Airport. List of airlines flying direct from Guangzhou, Baiyun to Yichang, Yichang Sanxia Airport

Direct flights between Guangzhou, Baiyun and Yichang, Yichang Sanxia Airport

MU 2552 Departure: 07:45:00, Arrival: 09:40:00

MU 2673 Departure: 14:10:00, Arrival: 16:05:00

CZ 3311 Departure: 19:15:00, Arrival: 21:10:00