Direct flights from Guangzhou, Baiyun to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Guangzhou, Baiyun to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Guangzhou, Baiyun to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Guangzhou, Baiyun and Yiwu, Yiwu Airport

CZ 3309 Departure: 16:40:00, Arrival: 18:40:00

CZ 3727 Departure: 07:45:00, Arrival: 09:50:00

CZ 3795 Departure: 13:50:00, Arrival: 15:50:00

CZ 3883 Departure: 10:35:00, Arrival: 12:40:00

CZ 3886 Departure: 21:40:00, Arrival: 23:40:00