Direct flights from Changchun, Changchun Longjia International Airport to Yantai, Yantai Laishan International Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Changchun, Changchun Longjia International Airport to Yantai, Yantai Laishan International Airport. List of airlines flying direct from Changchun, Changchun Longjia International Airport to Yantai, Yantai Laishan International Airport

Direct flights between Changchun, Changchun Longjia International Airport and Yantai, Yantai Laishan International Airport

SC 4848 Departure: 19:05:00, Arrival: 20:45:00

SC 8786 Departure: 23:55:00, Arrival: 01:35:00

ZH 9642 Departure: 15:35:00, Arrival: 17:25:00

ZH 9934 Departure: 14:40:00, Arrival: 16:35:00

CA 8224 Departure: 13:25:00, Arrival: 15:10:00