Direct flights from Fuzhou, Changle to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Fuzhou, Changle to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Fuzhou, Changle to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Fuzhou, Changle and Yiwu, Yiwu Airport

JR 1530 Departure: 11:55:00, Arrival: 13:15:00