Direct flights from Fuzhou, Changle to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Fuzhou, Changle to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport. List of airlines flying direct from Fuzhou, Changle to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

Direct flights between Fuzhou, Changle and Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

SC 4757 Departure: 19:00:00, Arrival: 20:45:00