Direct flights from Fuzhou, Changle to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Fuzhou, Changle to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Fuzhou, Changle to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Fuzhou, Changle and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

ZH 9279 Departure: 17:05:00, Arrival: 18:30:00

ZH 9577 Departure: 15:15:00, Arrival: 16:55:00

MF 8343 Departure: 08:15:00, Arrival: 09:45:00