Direct flights from Hefei, Xinqiao to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Hefei, Xinqiao to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Hefei, Xinqiao to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Hefei, Xinqiao and Yiwu, Yiwu Airport

JR 1529 Departure: 08:00:00, Arrival: 09:30:00