Direct flights from Hangzhou, Xiaoshan to Zhanjiang, Zhanjiang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Hangzhou, Xiaoshan to Zhanjiang, Zhanjiang Airport. List of airlines flying direct from Hangzhou, Xiaoshan to Zhanjiang, Zhanjiang Airport

Direct flights between Hangzhou, Xiaoshan and Zhanjiang, Zhanjiang Airport

CA 1783 Departure: 15:25:00, Arrival: 18:00:00