Direct flights from Hangzhou, Xiaoshan to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Hangzhou, Xiaoshan to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Hangzhou, Xiaoshan to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Hangzhou, Xiaoshan and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

CZ 3750 Departure: 11:30:00, Arrival: 13:40:00

CZ 3882 Departure: 20:35:00, Arrival: 22:45:00

BK 2805 Departure: 19:55:00 (Terminal B), Arrival: 22:10:00

GJ 8815 Departure: 22:00:00, Arrival: 00:10:00

MF 8529 Departure: 17:00:00 (Terminal B), Arrival: 19:10:00

SC 8753 Departure: 16:55:00, Arrival: 19:10:00