Direct flights from Kunming, Changshui to Zhanjiang, Zhanjiang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Kunming, Changshui to Zhanjiang, Zhanjiang Airport. List of airlines flying direct from Kunming, Changshui to Zhanjiang, Zhanjiang Airport

Direct flights between Kunming, Changshui and Zhanjiang, Zhanjiang Airport

MU 5883 Departure: 08:25:00, Arrival: 10:00:00

MU 5885 Departure: 08:25:00, Arrival: 09:55:00