Direct flights from Kunming, Changshui to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Kunming, Changshui to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Kunming, Changshui to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Kunming, Changshui and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

3U 8901 Departure: 21:05:00, Arrival: 23:05:00

8L 9893 Departure: 10:40:00, Arrival: 12:40:00

CZ 3748 Departure: 21:35:00, Arrival: 23:35:00

GJ 8838 Departure: 14:50:00, Arrival: 16:40:00

MF 8642 Departure: 18:00:00, Arrival: 19:50:00