Direct flights from Guilin, Liangjiang to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Guilin, Liangjiang to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport. List of airlines flying direct from Guilin, Liangjiang to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

Direct flights between Guilin, Liangjiang and Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

GT 1011 Departure: 08:05:00, Arrival: 10:05:00