Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Guangzhou, Baiyun - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Guangzhou, Baiyun. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Guangzhou, Baiyun

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Guangzhou, Baiyun

CZ 3000 Departure: 09:30:00 (Terminal 2), Arrival: 12:55:00

CZ 3100 Departure: 18:30:00 (Terminal 2), Arrival: 21:55:00

CZ 3102 Departure: 12:30:00 (Terminal 2), Arrival: 15:55:00

CZ 3104 Departure: 15:30:00 (Terminal 2), Arrival: 19:00:00

CZ 3106 Departure: 13:30:00 (Terminal 2), Arrival: 16:45:00

CZ 3108 Departure: 08:30:00 (Terminal 2), Arrival: 11:55:00

CZ 3110 Departure: 19:30:00 (Terminal 2), Arrival: 22:55:00

CZ 3112 Departure: 11:30:00 (Terminal 2), Arrival: 14:45:00

CZ 3114 Departure: 21:30:00 (Terminal 2), Arrival: 01:00:00

CZ 3116 Departure: 07:30:00 (Terminal 2), Arrival: 10:50:00

CZ 3122 Departure: 17:30:00 (Terminal 2), Arrival: 20:55:00

CZ 3162 Departure: 14:30:00 (Terminal 2), Arrival: 18:00:00

CZ 3166 Departure: 06:30:00 (Terminal 2), Arrival: 09:50:00

CZ 323 Departure: 16:30:00 (Terminal 2), Arrival: 20:00:00

CA 1301 Departure: 15:00:00 (Terminal 3), Arrival: 18:15:00

CA 1309 Departure: 18:00:00 (Terminal 3), Arrival: 21:20:00

CA 1315 Departure: 11:00:00 (Terminal 3), Arrival: 14:15:00

CA 1321 Departure: 09:00:00 (Terminal 3), Arrival: 12:25:00

CA 1327 Departure: 14:00:00 (Terminal 3), Arrival: 17:15:00

CA 1329 Departure: 21:00:00 (Terminal 3), Arrival: 00:20:00

CA 1339 Departure: 12:00:00 (Terminal 3), Arrival: 15:25:00

CA 1351 Departure: 07:35:00 (Terminal 3), Arrival: 10:55:00

CA 1365 Departure: 16:00:00 (Terminal 3), Arrival: 19:25:00

HU 6211 Departure: 07:05:00 (Terminal 1), Arrival: 10:25:00

HU 7801 Departure: 15:40:00 (Terminal 1), Arrival: 18:55:00

HU 7803 Departure: 21:30:00 (Terminal 1), Arrival: 00:45:00

HU 7805 Departure: 08:35:00 (Terminal 1), Arrival: 11:50:00

HU 7807 Departure: 11:55:00 (Terminal 1), Arrival: 15:10:00

HU 7809 Departure: 17:20:00 (Terminal 1), Arrival: 20:40:00

MU 5181 Departure: 07:20:00 (Terminal 2), Arrival: 10:40:00