Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Kunming, Changshui - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Kunming, Changshui. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Kunming, Changshui

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Kunming, Changshui

MU 2035 Departure: 08:05:00 (Terminal 2), Arrival: 11:35:00

MU 2569 Departure: 09:55:00 (Terminal 2), Arrival: 13:25:00

MU 2573 Departure: 09:05:00 (Terminal 2), Arrival: 12:45:00

MU 2587 Departure: 09:05:00 (Terminal 2), Arrival: 12:45:00

MU 5491 Departure: 12:15:00 (Terminal 2), Arrival: 16:10:00

MU 5702 Departure: 12:30:00 (Terminal 2), Arrival: 16:15:00

MU 5704 Departure: 14:05:00 (Terminal 2), Arrival: 17:30:00

MU 5706 Departure: 18:20:00 (Terminal 2), Arrival: 21:55:00

MU 5708 Departure: 20:40:00 (Terminal 2), Arrival: 00:15:00

MU 5710 Departure: 20:50:00 (Terminal 2), Arrival: 00:30:00

MU 5712 Departure: 16:20:00 (Terminal 2), Arrival: 19:55:00

MU 5714 Departure: 12:55:00 (Terminal 2), Arrival: 16:25:00

MU 5716 Departure: 06:40:00 (Terminal 2), Arrival: 10:20:00

MU 5717 Departure: 08:30:00 (Terminal 2), Arrival: 12:05:00

MU 5720 Departure: 21:55:00 (Terminal 2), Arrival: 01:25:00

MU 5935 Departure: 08:35:00 (Terminal 2), Arrival: 12:20:00

MU 5967 Departure: 08:30:00 (Terminal 2), Arrival: 12:05:00

CA 1403 Departure: 07:00:00 (Terminal 3), Arrival: 10:35:00

CA 4172 Departure: 11:50:00 (Terminal 3), Arrival: 15:25:00

CA 4174 Departure: 21:40:00 (Terminal 3), Arrival: 01:15:00

CZ 3901 Departure: 09:00:00 (Terminal 2), Arrival: 12:35:00

CZ 3997 Departure: 19:35:00 (Terminal 2), Arrival: 23:10:00

CZ 6159 Departure: 14:50:00 (Terminal 2), Arrival: 18:20:00

HU 7111 Departure: 15:40:00 (Terminal 1), Arrival: 19:05:00

HU 7211 Departure: 08:25:00 (Terminal 1), Arrival: 11:55:00

HU 7311 Departure: 21:15:00 (Terminal 1), Arrival: 00:50:00

3U 8723 Departure: 07:20:00 (Terminal 3), Arrival: 10:55:00

8L 9988 Departure: 07:15:00 (Terminal 1), Arrival: 10:45:00