Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Shanghai, Hongqiao - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Shanghai, Hongqiao. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Shanghai, Hongqiao

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Shanghai, Hongqiao

MU 5102 Departure: 08:00:00 (Terminal 2), Arrival: 10:15:00 (Terminal 2)

MU 5104 Departure: 09:00:00 (Terminal 2), Arrival: 11:15:00 (Terminal 2)

MU 5106 Departure: 10:00:00 (Terminal 2), Arrival: 12:15:00 (Terminal 2)

MU 5108 Departure: 11:00:00 (Terminal 2), Arrival: 13:10:00 (Terminal 2)

MU 5110 Departure: 12:00:00 (Terminal 2), Arrival: 14:20:00 (Terminal 2)

MU 5112 Departure: 13:00:00 (Terminal 2), Arrival: 15:10:00 (Terminal 2)

MU 5114 Departure: 14:00:00 (Terminal 2), Arrival: 16:10:00 (Terminal 2)

MU 5116 Departure: 15:00:00 (Terminal 2), Arrival: 17:10:00 (Terminal 2)

MU 5118 Departure: 16:00:00 (Terminal 2), Arrival: 18:10:00 (Terminal 2)

MU 5120 Departure: 17:00:00 (Terminal 2), Arrival: 19:15:00 (Terminal 2)

MU 5122 Departure: 17:55:00 (Terminal 2), Arrival: 20:10:00 (Terminal 2)

MU 5124 Departure: 19:00:00 (Terminal 2), Arrival: 21:10:00 (Terminal 2)

MU 5126 Departure: 20:00:00 (Terminal 2), Arrival: 22:10:00 (Terminal 2)

MU 5128 Departure: 20:55:00 (Terminal 2), Arrival: 23:15:00 (Terminal 2)

MU 5138 Departure: 07:00:00 (Terminal 2), Arrival: 09:15:00 (Terminal 2)

MU 5152 Departure: 11:30:00 (Terminal 2), Arrival: 13:45:00 (Terminal 2)

MU 5154 Departure: 13:30:00 (Terminal 2), Arrival: 15:45:00 (Terminal 2)

MU 5156 Departure: 18:30:00 (Terminal 2), Arrival: 20:45:00 (Terminal 2)

MU 5158 Departure: 21:30:00 (Terminal 2), Arrival: 23:40:00 (Terminal 2)

MU 5160 Departure: 21:40:00 (Terminal 2), Arrival: 23:55:00 (Terminal 2)

CA 1501 Departure: 08:30:00 (Terminal 3), Arrival: 10:40:00 (Terminal 2)

CA 1515 Departure: 15:30:00 (Terminal 3), Arrival: 17:40:00 (Terminal 2)

CA 1517 Departure: 13:30:00 (Terminal 3), Arrival: 15:40:00 (Terminal 2)

CA 1519 Departure: 09:30:00 (Terminal 3), Arrival: 11:40:00 (Terminal 2)

CA 1521 Departure: 14:30:00 (Terminal 3), Arrival: 16:40:00 (Terminal 2)

CA 1531 Departure: 10:30:00 (Terminal 3), Arrival: 12:40:00 (Terminal 2)

CA 1549 Departure: 16:30:00 (Terminal 3), Arrival: 18:40:00 (Terminal 2)

CA 1557 Departure: 11:30:00 (Terminal 3), Arrival: 13:40:00 (Terminal 2)

CA 1583 Departure: 16:25:00 (Terminal 3), Arrival: 18:45:00 (Terminal 2)

CA 1589 Departure: 20:30:00 (Terminal 3), Arrival: 22:40:00 (Terminal 2)

CA 1831 Departure: 07:30:00 (Terminal 3), Arrival: 09:40:00 (Terminal 2)

CA 1855 Departure: 17:30:00 (Terminal 3), Arrival: 19:40:00 (Terminal 2)

CA 1857 Departure: 19:30:00 (Terminal 3), Arrival: 21:55:00 (Terminal 2)

CA 1885 Departure: 18:30:00 (Terminal 3), Arrival: 20:40:00 (Terminal 2)

HU 7601 Departure: 17:20:00 (Terminal 1), Arrival: 19:35:00 (Terminal 2)

HU 7603 Departure: 20:40:00 (Terminal 1), Arrival: 22:55:00 (Terminal 2)

HU 7605 Departure: 08:15:00 (Terminal 1), Arrival: 10:25:00 (Terminal 2)

HU 7607 Departure: 08:45:00 (Terminal 1), Arrival: 11:00:00 (Terminal 2)

HU 7609 Departure: 14:50:00 (Terminal 1), Arrival: 17:10:00 (Terminal 2)

CZ 3907 Departure: 08:20:00 (Terminal 2), Arrival: 10:35:00 (Terminal 2)

CZ 3951 Departure: 17:20:00 (Terminal 2), Arrival: 19:40:00 (Terminal 2)

CZ 6412 Departure: 06:25:00 (Terminal 2), Arrival: 08:40:00 (Terminal 2)

FM 9106 Departure: 20:35:00 (Terminal 2), Arrival: 23:00:00 (Terminal 2)

FM 9108 Departure: 07:25:00 (Terminal 2), Arrival: 09:40:00 (Terminal 2)

FM 9110 Departure: 17:55:00 (Terminal 2), Arrival: 20:10:00 (Terminal 2)

HO 1090 Departure: 11:05:00 (Terminal 3), Arrival: 13:30:00 (Terminal 2)

HO 1252 Departure: 06:50:00 (Terminal 3), Arrival: 09:05:00 (Terminal 2)

MF 8178 Departure: 18:30:00 (Terminal 2), Arrival: 21:00:00 (Terminal 2)