Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Qingdao, Liuting - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Qingdao, Liuting. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Qingdao, Liuting

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Qingdao, Liuting

MU 5194 Departure: 18:55:00 (Terminal 2), Arrival: 20:35:00

MU 5196 Departure: 21:25:00 (Terminal 2), Arrival: 22:55:00

MU 5228 Departure: 22:00:00 (Terminal 2), Arrival: 23:30:00

MU 535 Departure: 08:20:00 (Terminal 2), Arrival: 09:35:00

MU 5678 Departure: 23:50:00 (Terminal 2), Arrival: 01:25:00

MU 743 Departure: 15:10:00 (Terminal 2), Arrival: 16:35:00

SC 4650 Departure: 08:35:00 (Terminal 3), Arrival: 10:10:00 (Terminal 1)

SC 4652 Departure: 09:50:00 (Terminal 3), Arrival: 11:20:00

SC 4654 Departure: 15:20:00 (Terminal 3), Arrival: 17:00:00

SC 4656 Departure: 22:40:00 (Terminal 3), Arrival: 00:15:00 (Terminal 1)

SC 4658 Departure: 21:45:00 (Terminal 3), Arrival: 23:15:00

SC 4660 Departure: 23:15:00 (Terminal 3), Arrival: 00:45:00

CA 1525 Departure: 20:25:00 (Terminal 3), Arrival: 22:00:00

CA 1569 Departure: 07:35:00 (Terminal 3), Arrival: 09:15:00

CA 1571 Departure: 16:30:00 (Terminal 3), Arrival: 18:00:00

CA 1575 Departure: 09:30:00 (Terminal 3), Arrival: 11:05:00

CA 1579 Departure: 13:45:00 (Terminal 3), Arrival: 15:15:00

JD 5567 Departure: 10:05:00 (Terminal 1), Arrival: 11:30:00

QW 9782 Departure: 23:00:00, Arrival: 00:30:00