Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Yiwu, Yiwu Airport

CA 1879 Departure: 08:55:00 (Terminal 3), Arrival: 11:15:00

CZ 3726 Departure: 22:15:00 (Terminal 2), Arrival: 00:30:00