Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

CA 1841 Departure: 07:50:00 (Terminal 3), Arrival: 09:50:00

CA 1863 Departure: 18:15:00 (Terminal 3), Arrival: 20:15:00