Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Zhongwei, Zhongwei Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Zhongwei, Zhongwei Airport. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Zhongwei, Zhongwei Airport

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Zhongwei, Zhongwei Airport

3U 8209 Departure: 07:50:00 (Terminal 3), Arrival: 10:00:00