Direct flights from Shanghai, Pudong to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shanghai, Pudong to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport. List of airlines flying direct from Shanghai, Pudong to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport

Direct flights between Shanghai, Pudong and Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport

MU 2175 Departure: 06:50:00 (Terminal 1), Arrival: 09:05:00