Direct flights from Shanghai, Pudong to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shanghai, Pudong to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Shanghai, Pudong to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Shanghai, Pudong and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

CZ 3535 Departure: 16:45:00 (Terminal 2), Arrival: 19:40:00

CZ 3690 Departure: 12:10:00 (Terminal 2), Arrival: 14:55:00

CZ 3752 Departure: 12:00:00 (Terminal 2), Arrival: 14:45:00

CZ 3756 Departure: 19:30:00 (Terminal 2), Arrival: 22:10:00

MU 5263 Departure: 11:05:00 (Terminal 1), Arrival: 13:45:00

MU 5289 Departure: 11:20:00 (Terminal 1), Arrival: 14:00:00

9C 8879 Departure: 14:45:00 (Terminal 2), Arrival: 17:40:00

FM 9057 Departure: 15:45:00 (Terminal 1), Arrival: 18:30:00

SC 8823 Departure: 12:05:00 (Terminal 2), Arrival: 14:50:00

Y8 7503 Departure: 08:05:00, Arrival: 10:50:00