Direct flights from Shenyang, Taoxian to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shenyang, Taoxian to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport. List of airlines flying direct from Shenyang, Taoxian to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

Direct flights between Shenyang, Taoxian and Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

BK 2747 Departure: 11:10:00, Arrival: 12:50:00