Direct flights from Shenyang, Taoxian to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shenyang, Taoxian to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport. List of airlines flying direct from Shenyang, Taoxian to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

Direct flights between Shenyang, Taoxian and Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

MU 2546 Departure: 12:50:00, Arrival: 15:00:00