Direct flights from Shenyang, Taoxian to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shenyang, Taoxian to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport. List of airlines flying direct from Shenyang, Taoxian to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

Direct flights between Shenyang, Taoxian and Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

ZH 9610 Departure: 08:25:00, Arrival: 10:50:00

ZH 9850 Departure: 08:55:00, Arrival: 10:50:00