Direct flights from Shijiazhuang, Shijiazhuang Zhengding International Airport to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shijiazhuang, Shijiazhuang Zhengding International Airport to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport. List of airlines flying direct from Shijiazhuang, Shijiazhuang Zhengding International Airport to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport

Direct flights between Shijiazhuang, Shijiazhuang Zhengding International Airport and Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport

NS 3201 Departure: 07:50:00, Arrival: 08:45:00

NS 3289 Departure: 18:30:00, Arrival: 19:30:00

GT 1027 Departure: 11:30:00, Arrival: 12:20:00

HU 7665 Departure: 12:20:00, Arrival: 13:25:00