Direct flights from Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport and Yiwu, Yiwu Airport

CZ 6397 Departure: 15:40:00, Arrival: 17:10:00

CZ 6587 Departure: 08:00:00, Arrival: 09:30:00

CZ 6655 Departure: 08:00:00, Arrival: 09:30:00

DZ 6244 Departure: 17:55:00, Arrival: 19:20:00