Direct flights from Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport to Zhanjiang, Zhanjiang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport to Zhanjiang, Zhanjiang Airport. List of airlines flying direct from Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport to Zhanjiang, Zhanjiang Airport

Direct flights between Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport and Zhanjiang, Zhanjiang Airport

GS 6562 Departure: 12:50:00, Arrival: 14:10:00