Direct flights from Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Jieyang, Jieyang Chaoshan Airport and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

FM 9297 Departure: 14:35:00, Arrival: 15:30:00

MU 2457 Departure: 17:35:00, Arrival: 18:30:00