Direct flights from Shenzhen, Baoan to Yichang, Yichang Sanxia Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shenzhen, Baoan to Yichang, Yichang Sanxia Airport. List of airlines flying direct from Shenzhen, Baoan to Yichang, Yichang Sanxia Airport

Direct flights between Shenzhen, Baoan and Yichang, Yichang Sanxia Airport

ZH 9331 Departure: 08:20:00, Arrival: 10:25:00

ZH 9943 Departure: 08:25:00, Arrival: 10:20:00

ZH 9947 Departure: 19:10:00, Arrival: 21:05:00