Direct flights from Shenzhen, Baoan to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shenzhen, Baoan to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Shenzhen, Baoan to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Shenzhen, Baoan and Yiwu, Yiwu Airport

CZ 3876 Departure: 10:35:00, Arrival: 12:25:00