Direct flights from Shenzhen, Baoan to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shenzhen, Baoan to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport. List of airlines flying direct from Shenzhen, Baoan to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

Direct flights between Shenzhen, Baoan and Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

9C 8509 Departure: 14:00:00, Arrival: 16:25:00

CZ 8635 Departure: 12:50:00, Arrival: 15:25:00