Direct flights from Shenzhen, Baoan to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shenzhen, Baoan to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport. List of airlines flying direct from Shenzhen, Baoan to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

Direct flights between Shenzhen, Baoan and Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

ZH 9353 Departure: 10:45:00, Arrival: 13:00:00

ZH 9631 Departure: 08:30:00, Arrival: 10:45:00

ZH 9849 Departure: 17:10:00, Arrival: 19:30:00