Direct flights from Shenzhen, Baoan to Zhanjiang, Zhanjiang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shenzhen, Baoan to Zhanjiang, Zhanjiang Airport. List of airlines flying direct from Shenzhen, Baoan to Zhanjiang, Zhanjiang Airport

Direct flights between Shenzhen, Baoan and Zhanjiang, Zhanjiang Airport

ZH 9349 Departure: 06:25:00, Arrival: 07:35:00

ZH 9905 Departure: 22:00:00, Arrival: 23:00:00

CZ 3617 Departure: 08:05:00 (Terminal T3), Arrival: 09:10:00