Direct flights from Tianjin, Binhai to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Tianjin, Binhai to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Tianjin, Binhai to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Tianjin, Binhai and Yiwu, Yiwu Airport

CZ 6656 Departure: 13:40:00, Arrival: 16:00:00