Direct flights from Wuhan, Tianhe to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Wuhan, Tianhe to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Wuhan, Tianhe to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Wuhan, Tianhe and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

CZ 3759 Departure: 15:05:00 (Terminal 2), Arrival: 17:00:00

CZ 3762 Departure: 15:55:00 (Terminal 2), Arrival: 17:40:00

CZ 3845 Departure: 08:00:00 (Terminal 2), Arrival: 09:45:00

CA 8217 Departure: 19:20:00 (Terminal 2), Arrival: 21:10:00

HU 7767 Departure: 12:50:00 (Terminal 2), Arrival: 14:40:00

MF 8321 Departure: 10:50:00 (Terminal 2), Arrival: 12:40:00