Direct flights from Xi'An, Xianyang to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xi'An, Xianyang to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport. List of airlines flying direct from Xi'An, Xianyang to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

Direct flights between Xi'An, Xianyang and Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

MU 2253 Departure: 08:10:00 (Terminal 3), Arrival: 10:00:00