Direct flights from Xiamen, Gaoqi to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xiamen, Gaoqi to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport. List of airlines flying direct from Xiamen, Gaoqi to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

Direct flights between Xiamen, Gaoqi and Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

MF 8093 Departure: 07:10:00 (Terminal 3), Arrival: 09:10:00