Direct flights from Xiamen, Gaoqi to Zhanjiang, Zhanjiang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xiamen, Gaoqi to Zhanjiang, Zhanjiang Airport. List of airlines flying direct from Xiamen, Gaoqi to Zhanjiang, Zhanjiang Airport

Direct flights between Xiamen, Gaoqi and Zhanjiang, Zhanjiang Airport

FM 9535 Departure: 09:30:00 (Terminal 4), Arrival: 11:15:00