Direct flights from Yiwu, Yiwu Airport to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Yiwu, Yiwu Airport to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Yiwu, Yiwu Airport to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Yiwu, Yiwu Airport and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

CZ 6703 Departure: 08:50:00, Arrival: 10:50:00